Helyzetfeltárás

Helyzetfeltárás Egészséges szervezet felmérés

Amíg nem tudunk megegyezni abban, hogy hol vagyunk, addig abban is nehéz lesz megegyeznünk, hogy hova és hogyan szeretnénk eljutni. Ezért van kiemelt fontossága egy fejlesztési folyamat során a helyzet pontos és alapos feltárásának. Természetesen az adatgyűjtésen és feltáráson túl vannak további fontos lépések…

A helyzetfeltárásra épülő szervezetfejlesztési folyamat fő lépései:

 • Az helyzetfeltáró adatgyűjtés
 • Az eredményeinek számítógépes vagy kézi feldolgozása, összefoglaló
 • Visszajelző műhelymunka
 • Továbblépési irányok, következő lépések meghatározása, megtervezése
 • Az elhatározott fejlesztő akciók megvalósítása (jövőkép megalkotása, workshopok, tréningek, coaching-folyamatok stb. indítása a helyzetkép kritikus pontjainak felszámolására)
 • Az eredmények követése, mérése

A helyzet feltárására számos különböző lehetőség adódik, melyekkel mi magunk is dolgozunk, és jellemzően két kategóriába sorolhatók:

 1. Testre – az adott helyzetre – szabott felmérés: Ennek elemei lehetnek kérdőívek, személyes és/vagy fókusz csoportos interjúk. Előnyük, hogy nagyon célzottan lehet segítségükkel „kutakodni”. Hátrányuk, hogy újra és újra „ki kell őket találni”.
 2. Speciális, célzott eszközök: Ilyenből van saját fejlesztésű eszközünk, illetve partnerekkel is dolgozunk együtt. Ezek előnye, hogy már készen vannak, legfeljebb egy kicsit kell igazítani őket az adott szervezethez. Hátrányuk lehet, hogy egy bizonyos ponton túl rugalmatlanok, mindent (is) nem lehet velük megtudni. Az alábbiakban ezekből is bemutatunk kettőt.

Amit fontosnak tartunk: Ne járjunk mindig kalapáccsal a kezünkben, és ne nézzünk mindent szögnek, hanem az adott helyzethez találjuk meg a leginkább passzoló megközelítést, eszközt. Munkatársaink ebben tudnak szakszerű segítséget nyújtani.

Helyzetfeltáró eszközök

Egészséges Szervezet felmérés

Az Egészséges Szervezet modellt, dr. Lövey Imre és Manohar S. Nadkarni dolgozták ki. (Könyvben: Lövey Imre – Manohar S. Nadkarni: Az örömteli szervezet, HVG, 2003) A modellre épülő diagnózist a Concordia szakemberei fejlesztették ki dr. Lövey Imre vezetésével.

Az egészséges szervezet modell előnyei

(több mint 50 szervezetnél végzett alkalmazás alapján)

 • A modell szemléletes és a gyakorlatba is könnyen átültethető gondolkodási keretet nyújt. A szervezetek működését komplex módon, az ábrán látható egészségkritériumok mentén, 21 betegség-egészség dimenzióval ragadja meg (például Vevők kizsákmányolása vs. Vevőközpontúság; Elidegenedés vs. Elkötelezettség; Elégtelen kapcsolat a környezettel vs. Nyitott szervezet stb.).
 • A modellre épített kérdőív segítségével olyan testreszabott „diagnózist” készíthetünk, mely mérhetővé teszi a szervezet főbb jellemzőit, megjelenítve a szervezet erősségeit és fejlesztendő területeit az egészségkritériumok alapján. A  helyzetkép összehasonlíthatóvá teszi az egyes vezetői szintek, illetve szervezeti egységek véleményét.
 • A felmérés adataiból készített jelentés világosan kijelöli a fókuszpontokat a szervezet továbbfejlődéséhez, egészségesebbé válásához.
 • A Concordia a diagnózis mellett a problémák megoldásához is segítséget nyújt: A specifikus szervezeti betegségekhez specifikus megoldásokat, gyógymódokat is javasolnak szakértőink.

A folyamat eredményei

A diagnózist követő fejlesztési folyamat végeredményeként létrejön egy korábbinál egészségesebb szervezet, mely a fenti kritériumok teljesülésével örömteli munkahellyé válhat.

Az egészséges szervezet

 • kielégíti a vevők szükségleteit;
 • kielégíti tagjai, munkatársai szükségleteit;
 • megfelel a gazdaságos működés követelményeinek (költséghatékonyság, nyereségesség stb);
 • egyensúlyt teremt a fenti három alapvető célkitűzés között;
 • az idők során növekszik, innovatívabbá válik, fejlődik;
 • társadalmi és természeti környezetével összhangban működik.

Meggyőződésünk, hogy a fentiek értelmében egészséges szervezet versenyképes szervezet is, ezért ajánljuk a modellt és a rá építkező folyamatot vállalati vezetőknek, akik hosszú távon fenntartható, életképes vállalati kultúrát kívánnak létrehozni.

Ha szeretne többet megtudni a modellről és az eszközről, akkor keressen minket itt.


HÁLÓZATELEMZÉS – stratégiai partnerünk a BondWEAVER Hálózatelemző Kft. 

Mi a hálózatelemzés és mire használható?

A humán közösségekben mindig is voltak kapcsolatok és azokból felépülő hálózatok: ez a közösségek sajátossága. A közösségek, hálózatok nemcsak szervezik, hanem újjá is szervezik magukat, így minden szerveződésnek megvolt és megvan a sajátos dinamikája.

A mai komplexitás mellett a szervezetek működését már nem lehet önmagában a szervezeti ábra szintjén értelmezni.

A szervezeti hálózatelemzés mérhetővé teszi az önszerveződő hálózatokat: keresi és feltárja azokat a szervezet szempontjából releváns összefüggéseket, amelyek a hálózaton értelmezhetőek, azaz hogy a szervezeti egységek és/vagy emberek között kialakult kapcsolatok struktúrája milyen előnyökkel, vagy korlátozásokkal jár a szervezet teljesítőképességére nézve.

Milyen kérdésekre kaphatunk választ?

Képet ad a kialakult rendszerről

Minden szervezet működését az elképzelt formális/hivatalos rendszer mellett egy informális világ befolyásolja. Ahhoz, hogy optimalizálni tudjuk a kooperatív működést, ismernünk kell a valóságot. A vezetőkben kialakul egy kép a szervezetről, amely nem lehet teljes, mert az interakciók komplexitása már alacsony létszám esetén is nagyobb, mint amit az elme képes befogadni.

Azzal, hogy objektív képet adunk, egyben lehetőséget teremtünk a szükséges korrekciók megvalósítására.

Beazonosítja a szervezet számára kulcsfontosságú munkatársakat

 • szakértelem
 • információmegosztás
 • véleményformálás
 • koordináció
 • fejlődés
 • etc.

szempontjából, és a szervezetre gyakorolt hatásukat.

Hogyan működik? Miben egyedi?

Többek között választ ad olyan kérdésekre is, mint pl. mi lehet a strukturális oka az alacsony hatékonyságnak, vagy kik azok, akik közel állnak ahhoz, hogy elhagyják a szervezetet?

Mikor érdemes használni?

 • ha sok és sokféle információra van szükség
 • ha fel akarjuk ismerni csapatunk / szervezetünk kulcsszereplőit és eloszlásukat a szervezetben
 • ha meg akarjuk érteni csapatunk / szervezetünk valódi mozgatórugóit
 • ha mielőbbi eredményere van szükség
 • hagyorsan cselekedni szeretnénk

Human Synergistics eredményes kultúrát mérő eszközei

Organizational Culture Inventory® (OCI)

Ismerje meg szervezetének kultúráját, és tegye versenyelőnnyé azt!

A Szervezeti kultúra leltár, OrganizationalCulture Inventory® (OCI®) az egyik leg-eredményesebb és a legszélesebb körben használható eszköz a munkahelyi kultúra mérésére. A Dr. Robert A. Cooke és Dr. J. Clayton Lafferty által kifejlesztett OCI a szervezet jelenlegi kultúráját térképezi fel, reális képet ad arról, hogy az alkal-mazottak milyen viselkedéseket tartanak elvártnak a beilleszkedés és a megfelelés érdekében.Az OCI által mért viselkedési normák közül a négy konstruktív stílus megköny-nyíti a problémamegoldást, a döntéshoza-talt, a csapatmunkát, a termelékenységet és segíti a hosszú távú hatékonyságot. A többi nyolc viselkedési norma védekező, és akadályozza a hatékony teljesítményt.

HOGYAN MŰKÖDIK AZ OCI?

Az OCI-t ki lehet tölteni csoportos tréningek alkalmával illetve egyéni alapon is. Az eredményeket a Human Synergistics Circumplex modelljében ábrázoljuk, így megmutatva az egyén normatív meggyőződését az elvárt viselkedésről (ha csak egy ember szemszögéből nézzük az eredményeket), vagy képet kaphatunk a szervezeten belül meglévő, elvárt viselkedésekről (ha a különböző emberek együttes eredményét nézzük). Az OCI egy speciális formájának segítségével – az OCI Ideálissal – meghatározhatjuk azt a kultúrát, amely maximalizálja a teljesítményt és a hosszú távú hatékonyságot.Kitöltési ideje 20 perc. Az eredményeket egy riportban foglaljuk össze.

AZ OCI:

 • megbízható adatokkal szolgál a szervezet egészére vonatkozó és/vagy az osztályok szintjén lévő viselkedési normákra,
 • megerősíti a résztvevők által, a kultu-rális változás iránti igényt,
 • meghatározza azokat a területeket, ahol szükséges a változás,
 • a kulturális változást a jövőkép részévé teszi,
 • egyéni és szervezeti szintű akció terveket hoz létre a kulturális változás előidézésére,
 • megmutatja a szervezeti változásra tett erőfeszítések hatását.

Organizational Effectiveness Inventory® (OEI)

A Dr. Robert A. Cooke által kifej-lesztett Szervezeti hatékonyság leltár Organizational Effectiveness Inventory (OEI), megmutatja a szervezet teljesítményére vonatkozó eredményeket egyéni, csoportos és szervezeti szinten. Továbbá értékeli azokat a belső tényezőket és körülményeket is, amelyek hatással vannak a teljesítményre, és befolyásolhatják a kulturális változást.

HOGYAN MŰKÖDIK AZ OEI?

A kérdőív 128 kérdés mentén ad információt a szervezet hatékonyságáról és a munkatársakra gyakorolt hatásáról. A kérdések a válaszadók munkájára, osztályára, munkacsoportjára, felettesére vonatkoznak, valamint szélesebb körű, az egész szervezetre kiterjedő ügyekre. Az eredmények a riportban táblázatok, grafikonok formájában jelennek meg, ezzel segítve az összehasonlítást a szervezet saját eredményei és a történeti átlag (több mint 700 szervezet eredményén alapul), valamint a konstruktív benchmark (kb. 120 konstruktív kultúrájú szervezet eredményén alapul) között. Az eredményeket alcsoportokra is le lehet bontani (divíziók, osztály, részleg, fiók iroda stb.).Kitöltési ideje 20 perc

AZ OEI:

 • számszerűen méri az okozókat és hatásokat,
 • segítségével meghatározható a szerve-zet, a csoport, és a munkakör hatása az eredményességre,
 • mérhetővé válik a munkavállalók magatartása, motivációja, és stressz szintje,
 • azonosítani lehet a változás céljait, javítani az elkötelezettséget és a szervezeti teljesítményt,
 • segítségével meghatározhatjuk a je-lenlegi kultúrából az ideális kultúrába történő elmozdulás szintjeit,
 • figyelemmel lehet kísérni a szervezeti változások kezdeményezéseit és a beavatkozások hatásait.

Az OCI®-al – a világ legszélesebb körben használt szervezeti kultúrát mérő kérdőívével kombinálva -, az OEI méri a változás mértékét és a kultúra hatását. Ez az összefoglaló riport leírja a szervezet jelenlegi kultúráját, ennek a kultúrának a hatását és azokat a belső tényezőket, amelyek valószínűleg a jelenlegi kultúrát erősítik (és a változás előmozdítását szolgálhatják).


Szervezeti elégedettség ill. elkötelezettség felmérés

Számos vállalat elsősorban az éves elégedettség/elkötelezettség mérésére támaszkodik, amikor a szervezet hogylétéről szeretne információhoz jutni. A felmérés azonban csak akkor értékes, ha a kapott eredményekkel kezd is valamit a vezetés és a hatás eljut a munkavállalókhoz is.

A Concordia segítséget tud nyújtani

 • abban, hogy a bejáratott felmérés eredményeit egy erre dedikált csapattal a lehető leghatékonyabban feldolgozza, és változási javaslatokat dolgozzon ki, illetve valósítson meg.
 • abban, hogy összeállítsunk egy a szervezet számára aktuálisan legérdekesebb elemeket tartalmazó felmérést, és ezt levezényeljük.
 • abban, hogy olyan felmérő eszközt biztosítsunk – és ezzel valósítsuk meg a felmérést – ami validált, benchmark adatokat is tartalmaz. 

 

Azok akik a Magyar Multi Program keretében pályáznak illetve azoknak, akik a jövőben a VINOP más pályázati forrásait tervezik igénybe venni a „Vezetői- és menedzsment tanácsadás/fejlesztés” kategóriában találnak meg bennünket, mint IFKA minősített szakértőket.

További részletek: https://www.vali.ifka.hu/hu/experts/item/1086

 
További kapcsolódó témák és szolgáltatások

Szervezetfejlesztés, változások vezetése

Szervezeti jövőkép kialakítása

Coaching (egyéni, team és csoportos)

Készségfejlesztés

360 fokos visszajelzésTetszett a cikk? Oszd meg ismerőseiddel: